Hoeveel kost een werknemer mij? | Zenito

Hoeveel kost een werknemer mij?

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten

Wanneer je personeel aanwerft, komt er meer bij kijken dan enkel het brutoloon.

Medewerkers aanwerven, brengt verschillende directe en indirecte kosten met zich mee. Hier vind je een beknopte weergave van de belangrijkste elementen van jouw loonkost. 

1. Bepaal het brutoloon van je personeel

Het minimumloon van je medewerkers ligt vast in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) van het bevoegde paritair comité op basis van de functie en de anciënniteit. ADMB Sociaal Bureau helpt je hier graag mee verder.

Op het vlak van de onderneming kunnen er ook cao’s gesloten worden om de lonen vast te stellen. Deze lonen kunnen niet lager liggen dan de sectoraal bepaalde minimumlonen. Indien op het sectoraal niveau geen minimumlonen vastgelegd zijn, dient de werkgever het zogenaamde gewaarborgd minimummaandinkomen (GMMI) te respecteren.

2. Loonkost van je personeel

Als werkgever betaal je de RSZ-bijdragen op het brutoloon van je werknemers. In de privésector bedraagt de werkgeversbijdrage of patronale bijdrage vooralsnog ± 32% van het brutoloon. Vanaf 1/4/2016 wordt deze bijdrage verlaagd naar 30% Dit percentage varieert van sector tot sector. In bepaalde gevallen zijn bijzondere bijdragen verschuldigd, zoals bijvoorbeeld de bijdrage voor het Fonds Sluiting Ondernemingen of de bijdrage voor het betaald educatief verlof.  worden berekend bovenop het brutoloon dat aan de werknemers wordt toegekend. Deze worden dus niet in mindering gebracht op het brutoloon van de werknemers. Het bedrag wordt wel vermeld op de loonfiche.

3. Mogelijke verminderingen bij het aanwerven van personeel

Er bestaan twee soorten verminderingen die je loonkost kunnen verlagen:

  • De structurele vermindering: deze algemene verlaging van de patronale bijdragen geldt voor alle werkgevers van de privésector, maar is enkel van toepassing op werknemers die onder alle takken van de sociale zekerheid vallen;
  • De doelgroepverminderingen: deze RSZ-verminderingen zijn gekoppeld aan de tewerkstelling van een bepaalde doelgroep (bv. eerste aanwervingen, oudere werknemers ...).

Voor meer info verwijzen we naar www.aandeslag.be en www.socialsecurity.be.

4. Bijkomende kosten bij het aanwerven van een werknemer

Naast de kost van de lonen en de sociale zekerheid, moet je ook rekening houden met een aantal bijkomende kosten. Dit kunnen kosten zijn die voortvloeien uit de afsluiting van een arbeidsongevallenverzekering, de aansluiting bij een vakantiekas, een kinderbijslagfonds of externe dienst voor preventie en bescherming voor je medewerker.

5. Voorbeeld: Je eerste administratieve bediende

Het brutoloon voor een voltijds administratief bediende (PC 200, klasse B, loonschaal I) die pas in dienst komt, is € 1.720,36. De werknemer is gehuwd en heeft 2 kinderen ten laste en de werkgever heeft nog geen andere werknemers in dienst. Na aftrek van de werknemersbijdragen voor de RSZ en de bedrijfsvoorheffing houdt de werknemer een nettoloon van € 1.504,22 over. 

De werknemer heeft eveneens recht op dubbel vakantiegeld (92% van maandloon), alsook op een (gedeeltelijke) eindejaarspremie indien hij minstens 6 maanden anciënniteit heeft bij de uitbetaling van de eindejaarspremie op het einde van het jaar.

Brutoloon

  € 1.720,36

-

  RSZ

-

  Bedrijfsvoorheffing

= Nettoloon

  € 1.504,22

Jouw loonkost als werkgever bestaat voor een deel uit het maandelijks brutoloon van € 1.720,36 EUR en voor een deel uit de werkgeversbijdragen aan de RSZ. Sinds de doelgroepvermindering voor de eerste aanwerving sinds 1/1/16 versterkt werkt, geldt voor de eerste werknemer aangeworven tussen 2016 en 2020 echter een algehele vrijstelling van de werkgevers-RSZ-bijdragen. Enkel het basispercentage valt hierdoor weg. De bijzondere bijdragen en deze voor allerlei fondsen blijven te betalen.

Daarbovenop komt voorlopig nog de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (correctie loonnorm). Dit wil zeggen dat jij als werkgever 1% van de som van de bruto-bezoldigingen niet dient door te storten naar de fiscus. Op 1/4/16 verdwijnt deze vrijstelling. Enkel de vermindering van 0,12 % voor kmo’s blijft bestaan.

Overweeg je om personeel aan te werven? Onze partner ADMB Sociaal Bureau helpt je graag bij de nodige formaliteiten en neemt indien je dat wenst de loonadministratie op zich.