Ik ben arbeidsongeschikt. Wat nu? | Zenito

Ik ben arbeidsongeschikt. Wat nu?

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
10 juli 2017
Geschreven door Joost Van Hove

Indien je door ziekte je zelfstandige activiteit niet verder kan uitoefenen, kan je in aanmerking komen voor een ziekte-uitkering, uitbetaald door je ziekenfonds. Uit diverse studies blijkt dat heel wat zelfstandigen niet vertrouwd zijn met de voorwaarden en de aanvraagprocedure. Daarom zetten wij graag een aantal zaken op een rijtje.

Wie komt in aanmerking?

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten aangesloten in het maxistatuut genieten via de betaling van de driemaandelijkse wettelijke sociale bijdragen  van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit betekent concreet dat je in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak kan maken op een uitkering, op voorwaarde dat je de wachttijd van 2 kwartalen doorlopen hebt of vrijgesteld bent van wachttijd. Deze uitkering wordt uitbetaald door je ziekenfonds.

Zelfstandigen in bijberoep zijn ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, maar dan wel via hun hoofdberoep (werknemer of ambtenaar). Zelfstandigen in hoofdberoep die verminderde sociale bijdragen betalen in toepassing van de gelijkstelling met een bijberoep (‘artikel 37’), zijn niet verzekerd.  Denk dus goed na alvorens je de toepassing van de gelijkstelling met een bijberoep aanvraagt!

Wat moet ik doen?

Wanneer je gezondheidstoestand je niet toelaat om je zelfstandige activiteit uit te oefenen, is het van groot belang om tijdig en correct aangifte te doen van je arbeidsongeschiktheid. Het is de adviserend geneesheer van je ziekenfonds die je arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Om in aanmerking te komen voor een uitkering, is het noodzakelijk dat de arbeidsongeschiktheid erkend wordt.

Tijdig

De aangifte moet binnen de 28 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag van je ongeschiktheid, ingediend worden bij de adviserend geneesheer van je ziekenfonds (dus niet bij je sociaal verzekeringsfonds). De datum van de aangifte wordt gecontroleerd aan de hand van de poststempel, of de datum waarop je de aangifte hebt ingediend in het kantoor van je ziekenfonds. Deponeer je aangifte nooit in de brievenbus van je ziekenfonds! Dit laat immers niet toe om de exacte datum van de aangifte vast te stellen.

Correct

De aangifte gebeurt verplicht aan de hand van het geijkte document ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’. Dit document kan je downloaden op de website van je ziekenfonds. Het document moet volledig ingevuld worden door jou en je behandelende arts.  

Goed om weten

  • Zelfstandigen hebben tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid geen recht op een uitkering. Er kan maar vanaf de tweede maandvan de ongeschiktheid een uitkering uitbetaald worden. Indien je minder dan een maand arbeidsongeschikt bent (je bent bv. 10 dagen buiten strijd omwille van de griep), dan zal je geen aanspraak kunnen maken op een uitkering.
  • Indien je niet volledig genezen bent maar je gezondheidstoestand dit toelaat, kan de adviserend geneesheer je toestemming geven om je zelfstandige activiteit gedeeltelijk te hervatten. Hervat nooit gedeeltelijk een beroepsactiviteit zonder voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer!
  • Indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan de periode van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld worden met een periode van activiteit. Dit betekent dat je vrijgesteld wordt van de betaling van je sociale bijdragen maar toch in orde blijft ten aanzien van de sociale zekerheid (je bouwt verder pensioen op, etc.). Opgelet: de gelijkstelling wordt niet automatisch toegekend en moet afzonderlijk aangevraagd worden bij het sociaal verzekeringsfonds. Contacteer je Zenito-klantverantwoordelijke voor meer informatie.

Links:

Zenito Sociaal Businessplan

Persbericht Unizo

Share