Invoering van een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie | Zenito

Invoering van een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
20 september 2016
Geschreven door Joost Van Hove

De federale regering heeft met ingang van 1 augustus 2016 een permanent systeem van vrijwillige fiscale en sociale regularisatie ingevoerd.

Invoering van een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie

Fiscale regularisatie

Belastingplichtigen (dit kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn) die niet-aangegeven inkomsten of btw-handelingen wensen te regulariseren, kunnen een regularisatieaangifte indienen bij het Contactpunt Regularisaties van de FOD Financiën. Na betaling van een heffing ontvangt de belastingplichtige een regularisatieattest. Tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 worden de tarieven van de heffing jaarlijks verhoogd. Op die manier wenst men belastingplichtigen aan te moedigen om snel tot regularisatie over te gaan.     

Voor bijkomende informatie over het toepassingsgebied, de voorwaarden en de modaliteiten verwijzen we naar de website van het Contactpunt Regularisaties.

Sociale regularisatie

De sociale bijdragen van zelfstandigen worden berekend op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders, bezoldigingen van meewerkend echtgenoten). Indien de fiscale regularisatie betrekking heeft op dergelijke beroepsinkomsten die onderworpen hadden moeten worden aan de betaling van sociale bijdragen, dan kan de belastingplichtige zijn fiscale regularisatieaangifte uitbreiden met een sociale regularisatie. Dit is enkel mogelijk voor zover de betaling van de betrokken sociale bijdragen nog niet verjaard is.

Mits betaling van een aanvullende sociale heffing van 15% van de betrokken beroepsinkomsten, zullen deze inkomsten niet meer onderworpen worden aan de betaling van sociale bijdragen aan het normale tarief. Het normale bijdragetarief bedraagt 22% voor sociale bijdragen tot en met 2015, 21,5% voor bijdragen m.b.t. het jaar 2016, 21% voor bijdragen m.b.t. het jaar 2017 en 20,5% voor bijdragen m.b.t. periodes vanaf 2018.

Na ontvangst van deze aanvullende sociale heffing van 15%, zal de FOD Financiën een regularisatieattest afleveren aan de belastingplichtige. Een afschrift van dit attest wordt bezorgd aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), zodat het RSVZ op de hoogte is van het feit dat op de geregulariseerde inkomsten geen sociale bijdragen meer verschuldigd zijn.

Share