Nieuwe onlinetoepassing 'mycareer.be' | Zenito

Nieuwe onlinetoepassing 'mycareer.be'

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
31 augustus 2017
Geschreven door Joost Van Hove

Op 29 augustus stelde de overheid de nieuwe toepassing mycareer.be voor. Met de nieuwe toepassing kan je je loopbaangegevens online raadplegen op een overzichtelijke manier.

Welke gegevens?

De databank bevat informatie die afkomstig is van een 20-tal overheidsadministraties, zoals de RSZ, het RSVZ, de RVA, het RIZIV, de FPD, … Je vindt er informatie over je loopbaan als werknemer, als zelfstandige en als ambtenaar. Ook periodes van inactiviteit worden vermeld voor zover de sociale zekerheidsinstellingen over informatie beschikken (bv. in het kader van werkloosheid, loopbaanonderbreking/tijdskrediet, arbeidsongeschiktheid, enz.).

Via mycareer.be krijg je dus een vrij volledig beeld van je (Belgische) loopbaan. Op dit moment is er echter nog geen informatie opgenomen m.b.t. studentenjobs, leercontracten en politieke mandaten. Het is de ambitie om deze gegevens in de nabije toekomst nog toe te voegen.

Welke informatie?

De toepassing is zo opgevat dat je naast een globaal overzicht ook meer gedetailleerde informatie per periode kan raadplegen. Voor periodes van tewerkstelling als werknemer wordt bv. de begin- en einddatum van de tewerkstelling, de werkgever en het loon vermeld. Ook voor periodes van activiteit als zelfstandige kan je details raadplegen, bv. of het om een periode in hoofd- of bijberoep gaat.

Alle informatie kan makkelijk afgedrukt en geëxporteerd worden naar een PDF-bestand.

Wie van oordeel is dat de informatie niet correct of onvolledig is, kan dit rechtstreeks via de toepassing melden. Deze  melding komt meteen bij de juiste administratie terecht, die je melding dan verder  onderzoekt.

Vereenvoudiging

Mycareer.be geeft je dus de mogelijkheid om als burger zelf alle gegevens m.b.t. je loopbaan te raadplegen. Dit kan handig zijn als ondersteuning bij het maken van loopbaankeuzes of indien je bv. wil nagaan of je aan de voorwaarden voldoet om van een bepaalde maatregel te genieten (heb ik voldoende anciënniteit om tijdskrediet op te nemen, voldoe ik aan de tewerkstellingsvoorwaarde om een flexijob uit te oefenen, etc.). Nu deze gegevens online ter beschikking zijn, moet je voor dit soort van informatie niet meer aankloppen bij de bevoegde overheidsinstantie. In dit opzicht zorgt mycareer.be ook voor een administratieve vereenvoudiging

Mypension.be

In mycareer.be kan je rechtstreeks doorklikken naar die andere online toepassing, mypension.be. In mypension.be vind je specifieke informatie m.b.t. je (toekomstige) wettelijke en aanvullende pensioenen, zoals een overzicht van je pensioenloopbaan, de datum waarop je met pensioen kan gaan, de opgebouwde reserves in het kader van aanvullende pensioenen, etc. De informatie in mycareer.be is ruimer en niet specifiek gericht op je pensioenrechten.

Ontdek het zelf!

Wil je meer weten: meld je met je eID-aan op www.mycareer.be en ontdek zelf alle mogelijkheden!

Share