Zelfstandigen hebben vanaf 2018 sneller recht op uitkering bij ziekte … maar moeten ook sneller aangifte doen! | Zenito

Zelfstandigen hebben vanaf 2018 sneller recht op uitkering bij ziekte … maar moeten ook sneller aangifte doen!

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
3 januari 2018
Geschreven door Joost Van Hove

Indien je door ziekte je zelfstandige activiteit niet verder kan uitoefenen, kan je in aanmerking komen voor een ziekte-uitkering, uitbetaald door je ziekenfonds. Op 1 januari 2018 zijn er aantal zaken gewijzigd: als zelfstandige kan je voortaan na 14 dagen aanspraak maken op een uitkering (voorheen  was dit pas na 30 dagen), op voorwaarde dat je tijdig aangifte doet bij je ziekenfonds.

Wie komt in aanmerking?

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten aangesloten in het maxistatuut genieten via de betaling van de driemaandelijkse wettelijke sociale bijdragen  van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit betekent concreet dat je in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak kan maken op een uitkering. Deze uitkering wordt uitbetaald door je ziekenfonds.

Zelfstandigen in bijberoep zijn ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, maar dan wel via hun hoofdberoep (werknemer of ambtenaar). Zelfstandigen in hoofdberoep die verminderde sociale bijdragen betalen in toepassing van de gelijkstelling met een bijberoep (‘artikel 37’), zijn niet verzekerd.  Denk dus goed na alvorens je de toepassing van de gelijkstelling met een bijberoep aanvraagt!

Wat moet ik doen?

Wanneer je gezondheidstoestand je niet toelaat om je zelfstandige activiteit uit te oefenen, is het van groot belang om tijdig en correct aangifte te doen van je arbeidsongeschiktheid. Het is de adviserend geneesheer van je ziekenfonds die je arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Om in aanmerking te komen voor een uitkering, is het noodzakelijk dat de de arbeidsongeschiktheid erkend wordt.

Tijdig

De aangifte moet binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag van je ongeschiktheid, ingediend worden bij de adviserend geneesheer van je ziekenfonds (dus niet bij je sociaal verzekeringsfonds). De datum van de aangifte wordt geverifieerd aan de hand van de poststempel, of de datum waarop je de aangifte hebt ingediend in het kantoor van je ziekenfonds. Deponeer je aangifte nooit in de brievenbus van je ziekenfonds! Dit laat immers niet toe om de exacte datum van de aangifte vast te stellen.

Een laattijdige aangifte kan ertoe leiden dat je een deel van je uitkering verliest.

Correct

De aangifte gebeurt verplicht aan de hand van het geijkte document ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’. Dit document kan je downloaden op de website van je ziekenfonds. Het document moet volledig ingevuld worden door jou en je behandelende arts.  

Goed om weten

  • Zelfstandigen hebben tijdens de eerste 14 dagen van arbeidsongeschiktheid geen recht op een uitkering. Er kan vanaf  de 15e dagvan de ongeschiktheid een uitkering uitbetaald worden. Indien je minder dan 15 dagen arbeidsongeschikt bent (je bent bv. 10 dagen buiten strijd omwille van de griep), dan zal je geen aanspraak kunnen maken op een uitkering.
  • Indien je niet volledig genezen bent maar je gezondheidstoestand dit toelaat, kan de adviserend geneesheer je toestemming geven om je zelfstandige activiteit gedeeltelijk te hervatten. Hervat nooit gedeeltelijk een beroepsactiviteit zonder voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer!
  • Indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan de periode van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld worden met een periode van activiteit. Dit betekent dat je vrijgesteld wordt van de betaling van je sociale bijdragen maar toch in orde blijft ten aanzien van de sociale zekerheid (je bouwt verder pensioen op, etc.). Opgelet: de gelijkstelling wordt niet automatisch toegekend en moet afzonderlijk aangevraagd worden bij het sociaal verzekeringsfonds. Contacteer je Zenito-klantverantwoordelijke voor meer informatie.

Share