Zomerakkoord van de federale regering – maatregelen voor zelfstandigen | Zenito

Zomerakkoord van de federale regering – maatregelen voor zelfstandigen

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
1 augustus 2017
Geschreven door Joost Van Hove

Vorige week bereikte de federale regering een akkoord over een hele reeks maatregelen. Met het zomerakkoord wenst de regering de tewerkstelling, de koopkracht en de sociale cohesie te bevorderen. Hoewel de aangekondigde maatregelen nog uitgewerkt moeten worden en het dus nog wachten is op de concrete details en modaliteiten, lichten we al kort voor je toe wat er specifiek m.b.t. de sociale zekerheid van de zelfstandigen beslist werd.

Sociale bijdragen starters in hoofdberoep – lagere minimumbijdragen

De wettelijke minimumbijdragen voor startende zelfstandigen in hoofdberoep worden vanaf 2018 verminderd.

De sociale bijdragen van zelfstandigen worden berekend op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige. De sociale bijdragen van zelfstandigen in hoofdberoep worden in 2017 berekend op een netto belastbaar inkomen van minimum € 13 296,25. Een zelfstandige in hoofdberoep met een lager inkomen, betaalt dus steeds sociale bijdragen berekend op € 13 296,25. Hier stemt een sociale bijdrage van € 708,35 per kwartaal mee overeen.

Dit principe blijft overeind, maar specifiek voor startende zelfstandigen worden er vanaf 2018 verlaagde minimumdrempels voorzien: gedurende het eerste (kalender)jaar van de zelfstandige activiteit zou de minimumdrempel  slechts € 4 432,08 bedragen. Hier stemt een minimumbijdrage van € 236,12 per kwartaal mee overeen. Gedurende het tweede jaar van de zelfstandige activiteit zou de minimumdrempel  € 8 864,17 bedragen. Hier stemt een minimumbijdrage van € 472,23 per kwartaal mee overeen.

Ziekteverzekering – halvering carensperiode

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn, kunnen maar na 1 maand arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een uitkering van het ziekenfonds. Deze periode zonder uitkering wordt de ‘carensperiode’ genoemd. De carensperiode zal vanaf 2018 gehalveerd worden zodat zelfstandigen na 2 weken arbeidsongeschiktheid aanspraak zullen kunnen maken op een ziekte-uitkering.

Wettelijk pensioen

  • Verhoging minimumpensioen voor een volledige loopbaan

In 2016 werden de minimumpensioenen voor werknemers en zelfstandigen met een volledige loopbaan met 0,7% verhoogd. De sociale partners beslisten om de minimumpensioenen voor gerechtigden met een volledige loopbaan met nog eens 1% te verhogen vanaf september 2017. De minimumpensioenen voor gerechtigden met een onvolledige loopbaan worden vanaf september 2017 met 1,7% verhoogd. Hierdoor zullen alle minimumpensioenen vanaf september dus met 1,7% verhoogd zijn in vergelijking met de situatie vóór 2016.

De regering wenst echter de gepensioneerden met een volledige loopbaan te ‘belonen’. Daarom worden de minimumpensioenen voor gerechtigden met een volledige loopbaan vanaf 2018 bijkomend verhoogd met nog eens 0,7%. Deze verhoging geldt niet voor gepensioneerden met een onvolledige loopbaan.

Een volledige loopbaan telt 45 jaar (of 14 040 voltijdse dagequivalenten).

Volgens het persbericht van de federale regering geldt deze verhoging enkel voor de werknemerspensioenen. Wij verwachten echter dat dit uitgebreid zal worden naar de zelfstandigenpensioenen.

  • Afschaffing van het principe van de ‘eenheid van loopbaan’

Momenteel wordt er bij de berekening van het pensioen rekening gehouden met maximaal 45 loopbaanjaren. Dit wordt de ‘eenheid van loopbaan’ genoemd. Het pensioen van iemand die bv. 47 jaar pensioenrechten opgebouwd heeft, wordt berekend op basis van de 45 meest voordelige jaren. De 2 jaren die de eenheid overschrijden, leveren geen pensioen op.

Dit principe zal vanaf 2019 afgeschaft worden zodat er bij de berekening van het pensioen rekening gehouden zal worden met alle opgebouwde pensioenrechten. Het zal dus mogelijk worden om een pensioen te ontvangen berekend op basis van bv. 47 jaren. Zodra de eenheid bereikt is (45 jaar), zullen wel enkel de effectief gewerkte periodes meetellen. Gelijkgestelde periodes (bv. periodes van ziekte) voor tijdvakken gelegen na het bereiken van de eenheid, komen niet in aanmerking.

  • Invoering van een gedeeltelijk pensioen

Men wil werknemers en zelfstandigen op het einde van hun loopbaan de mogelijkheid bieden om hun pensioen gedeeltelijk op te nemen en te blijven werken met verdere opbouw van pensioenrechten. Over de precieze modaliteiten van deze maatregel is op dit moment heel weinig bekend. De ambitie is wel om het gedeeltelijk pensioen vanaf 2019 in te voeren.

Aanvullend pensioen – 2e pijlerpensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap

Zelfstandigen bouwen een wettelijk pensioen op door de betaling van de verplichte sociale bijdragen (1e pijler). Daarnaast kan men – op een fiscaalvriendelijke manier - vrijwillig premies betalen in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen (1e pijler bis). Bedrijfsleiders (dit zijn zelfstandigen die actief zijn in een vennootschap) kunnen daarbovenop nog een Individuele Pensioentoezegging (IPT – 2e pijler) afsluiten.

Zelfstandigen die actief zijn in een eenmanszaak hebben momenteel geen toegang tot de 2e pijler. De regering wenst hier verandering in te brengen zodat ook zelfstandigen zonder vennootschap een 2e pijlerpensioen kunnen opbouwen.

Zoals gezegd, moeten deze maatregelen nog verder uitgewerkt worden door de regering en het parlement. Wij volgen dit uiteraard voor u op en houden u op de hoogte via onze website, de sociale media en onze driemaandelijkse nieuwsbrieven.

Bron: www.deredactie.be      

Share