Vennootschapsbijdrage | Zenito

Vennootschapsbijdrage

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten

Richt je als zelfstandige een vennootschap op in België of vestigt je buitenlandse vennootschap zich in België, dan is het mogelijk dat deze vennootschap zich zal moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en eventueel een bijdrage verschuldigd is.

Wie moet er vennootschapsbijdragen betalen?

Als je vennootschap onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-verblijfhouders (buitenlandse vennootschappen die zich in België vestigen), moet ze zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en is zij in principe een bijdrage verschuldigd. Soms kan je vennootschap ook vrijgesteld worden van deze vennootschapsbijdragen.

Hou er rekening mee dat je als mandataris of werkend vennoot van een vennootschap mee verantwoordelijk bent voor de betaling van deze bijdrage. Dit betekent dat als de vennootschap deze bijdrage niet betaalt, het sociaal verzekeringsfonds jou hiervoor persoonlijk kan aanspreken.

Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage?

De jaarlijkse forfaitaire bijdrage varieert naargelang de hoogte van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar.

Bijdrage 2018:  

  • € 347,50 bij een balanstotaal dat kleiner is dan of gelijk aan € 681.341,33.

  •  € 868,00 bij een balanstotaal dat groter is dan € 681.341,33.

Merk op dat deze bijdrage jou geen persoonlijke sociale rechten oplevert maar eerder een solidariteitsbijdrage is ter ondersteuning van het stelsel van de sociale zekerheid van de zelfstandigen.

Tegen wanneer moet je betalen?

Voor bestaande vennootschappen en vennootschappen opgericht vóór 1 april, moet de bijdrage voor 30 juni worden betaald. Als je je vennootschap hebt opgericht na 31 maart, moeten je de eerste bijdrage betalen uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op de oprichting van de vennootschap.

Bij laattijdige betaling wordt er een maandelijkse wettelijke verhoging van 1% aangerekend op het bijdragebedrag.

Kan je vennootschap ook vrijgesteld worden?

In onderstaande situaties kan je vennootschap vrijgesteld worden van de betaling van vennootschapsbijdragen.

  • De eerste 3 jaar vanaf het jaar van oprichting is je startende vennootschap geen bijdrage verschuldigd als het om een commerciële personenvennootschap gaat (bv. een bvba) en indien alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn maximaal 3 jaar zelfstandige waren gedurende de 10 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.

  • Je vennootschap wordt "slapend" beschouwd wanneer zij niet langer enige burgerlijke of handelsactiviteiten stelt. Een vrijstelling kan bekomen worden aan de hand van een attest ( een zogenaamd attest 276C1) dat afgeleverd wordt door de administratie van de directe belastingen en waarin verklaard wordt dat de vennootschap gedurende een bepaald kalenderjaar geen enkele activiteit meer heeft gehad. De aflevering ervan kan maar ten vroegste na het verstrijken van dat jaar.

  • Voor het jaar waarin je vennootschap failliet verklaard wordt of voor de jaren waar zij onderwerp uitmaakt van een WCO ( Wet op de continuïteit der ondernemingen) .

  • Voor het jaar waarin je vennootschap in vereffening gaat.

Opgelet: betaalde bijdragen kunnen in geval van faillissement, WCO en vereffening niet worden terugbetaald!